Dávám práci svému srdci

JAK NÁS PODPOŘIT

Pokud Vás naše činnosti zaujaly, můžete Lékořici podpořit těmito způsoby:

 1. svým rozhodnutím stát se dobrovolníkem,
 2. zasláním finančního daru na náš bankovní účet (následně ihned vystavíme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu),
 3. akcí firemního dobrovolnictví společně se svými kolegy,
 4. zasláním finančního daru na účet NF Lékořice.

Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte pomáhat!​

Dobrovolnická pomoc

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch jiných lidí.

Co vám dobrovolnicví může přinést?

 • pocit uspokojení a naplnění,
 • navázání nových přátelských vztahů,
 • získání nových zkušeností a dovedností,
 • navázání profesních kontaktů,
 • změnu životního stylu,
 • posun v životních hodnotách.

Dobrovolníkem v nemocnici se můžete stát když:

 • máte zájem v rámci svého volného času pomáhat druhým bez nároku na finanční odměnu,
 • je vám více než 18 (resp. 15) let,
 • domluvíte si s koordinátorkou úvodní pohovor o vzájemných očekáváních,
 • souhlasíte s podmínkami, za kterých je program realizován,
 • absolvujete vstupní školení.

Aktivity do kterých se můžete zapojit:

 • Pomoc při pořádání jednorázových akcí pro dětské i dospělé pacienty.
 • Dlouhodobá spolupráce spočívající v různých druzích pomoci na jednotlivých odděleních podle toho, jak se navzájem dobrovolník s koordinátorem a personálem dohodne a také podle potřeb daných oddělení. Dobrovolník tedy například může:
  • docházet na dětské oddělení, kde si nejčastěji s dětmi hraje, kreslí, čte z knih a celkově vyplňuje volný čas svou přítomností,
  • být společníkem u lůžka pro dospělé, doprovázet pacienty na procházky či na kulturní akce v nemocnici apod.,
  • pomáhat s organizací tematicky zaměřených kroužků pro pacienty – asistence u PC, výtvarné, hudební, pohybové aktivity apod.

Dobrovolníci jsou vyškoleni, pojištěni pro odpovědnost za škodu a úraz a pravidelně se účastní supervizí. Na oddělení chodí v jednotném oblečení (bílá trička s logem Lékořice) s visačkou a označením DOBROVOLNÍK.

Realizaci programu a kontakt s dobrovolníky zajišťují dobrovolnická centra Lékořice při jednotlivých nemocnicích.

Jak se můžete stát dobrovolníkem?

 1. Kontaktujte koordinátorku dobrovolnického programu Lékořice při vybrané nemocnici a sjednejte si schůzku.
 2. Využijte možnost podívat se na oddělení nemocnice se zkušeným dobrovolníkem.

Základní principy dobrovolnictví

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav úplné bio-psycho-socio-spirituální pohody“. Dobrovolnictví může být jednou z cest vedoucích k naplnění této ideje.

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně. Dobrovolnictví je zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků.

Národní dobrovolnické centrum Hestia vymezuje dobrovolníka jako člověka, který dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena a přitom je bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnictví má nevyčíslitelný a neocenitelný význam pro celou společnost.

„Do zařízení zdravotní i sociální péče může dobrovolník, člověk přicházející ze "zdravého světa", vnést více lidského kontaktu pro překlenutí pacientových náročných chvil v nemocnici, může posilovat jeho duševní pohodu a jeho postoj aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolník může tvůrčím způsobem pomoci pacientovi nejen při krátkodobé hospitalizaci, ale i v případě trvalých následků, doživotního handicapu nebo v bilancování a naplnění zbývající části života.“ Hestia

K 1. lednu 2003 vstoupil v ČR v platnost zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, který pro veřejně prospěšné dobrovolnictví znamená uznání a podporu státu. Organizování činnosti v souladu s tímto zákonem je vázáno na splnění určitých podmínek a zajištění potřebného servisu pro dobrovolníky.

“Dobrovolnický program v nemocnici je příkladem týmové tvůrčí spolupráce, jejímž základem je náročná a citlivá práce s lidským potenciálem, na citlivém poli lidské nemoci, v jasně definovaném systému nemocniční péče.“ Hestia

Finanční pomoc

Dobrovolníci věnují svůj čas, energii a schopnosti druhým lidem bez nároku na finanční odměnu. Aby mohli přicházet do nemocnice a potěšit svojí návštěvou pacienty, přispět k jejich pohodě a přinést do nemocničních pokojů trochu „zdraví“, je potřebné zajistit vhodné materiální podmínky.
Uvítáme proto nejen finanční, ale také materiální pomoc.

Bankovní spojení: 197097837 / 0300 (ČSOB)
z.s. Lékořice, IČO: 270 021 10
ČSOB, Senovážné náměstí 32, Praha 1

K největším položkám rozpočtu Lékořice patří:

 • management programů, provoz kanceláře, administrativa,
 • náklady na zapojení dobrovolníků do programů – nábor, školení a supervize, pojištění, jednotné oblečení,
 • vybavení dobrovolníků pro činnost na odděleních – výtvarné potřeby, hudební nástroje, společenské hry, literatura,
 • materiální zajištění jednorázových akcí (výtvarné a hudební dny na odděleních, dětský den, mikulášská nadílka...).

O využívání finančních a materiálních darů se můžete dozvědět v našich výročních zprávách.

Zaujala vás možnost podpořit činnosti Lékořice, kontaktujte našeho předsedu spolku. Finanční dar je možné odečíst od základu daně.

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je součástí konceptu Společenské odpovědnosti firmy (CSR), jde tedy o jakýsi „styl“ chování firmy k sociálnímu okolí, regionu.

Často nejde o „dobrovolnictví“, jak jej běžně chápeme, nebo jak jej vymezuje zákon. Jde spíše o prvotní úmysl firmy poskytnout svým zaměstnancům možnost zapojit se do dobročinných aktivit. Forma podpory může být různá: vymezení určité části pracovní doby, organizace akcí, finanční podpora, interní propagace, společná účast managementu…atd.

Tento koncept je velmi rozšířený a populární v západních zemích. Byly to právě firmy se zahraniční účastí, které tuto myšlenu přinesly také do České republiky. Dnes je již i u nás běžné, že firmy malé i velké, české či mezinárodní, mají své vlastní projekty společenské odpovědnosti a v rámci nich podporují své zaměstnance v dobrovolné pomoci ve veřejně prospěšných aktivitách.

Pomoc dobrovolníků z firem se v nemocnici orientuje na tři oblasti:

 • Organizace akcí s pacienty/klienty (výtvarné dílny, herní odpoledne, společná vycházka…)
 • Manuální práce (natírání, malování, úklid areálu…)
 • Odborná pomoc (překlady do cizích jazyků, školení, mentoring apod..)

Mezi přínosy které firmy v tomto druhu pomoci vidí, patří nejen specifická pomoc konkrétním lidem, ale také možnost získání nových dovedností pro své zaměstnance, navázání jiného druhu kontaktů a komunikace a zvýšení loajality svých zaměstnanců.

Pro zdravotnické zařízení je kromě hodnoty odvedené práce (např. uklizeného areálu) přínosem zejména propojení světa nemocných se zdravými lidmi, kteří pacientům přinášejí zájem, nové podněty ke komunikaci a personálu zpětnou vazbu.

Jestli máte zájem, kontaktujte našeho předsedu spolku.

V současné době spolupracujeme v rámci firemního dobrovolnictví s těmito společnostmi: